DISCLAIMER & COPYRIGHT  

DISCLAIMER & COPYRIGHT

Alle rechten voorbehouden. De volledige inhoud van deze website, daaronder inbegrepen maar niet beperkt tot teksten, beeldmateriaal, grafische elementen, logo´s en software, is eigendom van Rob Gommans Fotografie, haar modellen, haar licentiegevers en/of overige leveranciers, en wordt beschermd onder het auteurs- en portretrecht, privacywetgeving en andere wetgeving inzake intellectueel eigendom in alle geldende internationale en nationale rechtsgebieden. Niets van deze inhoud mag gemodificeerd, gekopieerd, overgenomen, verveelvoudigd, gedistribueerd en/of openbaar gemaakt worden, hetzij elektronisch of mechanisch, door middel van druk, fotokopie, digitale kopie, microfilm of op welke andere wijze en in welke andere vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rob Gommans Fotografie te Lent/Nijmegen.

Deze website is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De raadpleger/bezoeker is niet gemachtigd de informatie die via deze website verkregen wordt, commercieel of op enige andere ongeoorloofde wijze te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rob Gommans Fotografie.

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden op deze website staan, dan kan Rob Gommans Fotografie hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. Rob Gommans Fotografie kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich direct of indirect, door het gebruik van deze website of de daarin opgenomen informatie, bij de raadpleger/bezoeker schade zou ontstaan van welke aard dan ook.

Rob Gommans Fotografie is noch verantwoordelijk noch wettelijk aansprakelijk voor de inhoud van websites die verwijzen naar haar website of naar informatie die via haar website verkregen kan worden. De inhoud van deze websites vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de opvattingen van Rob Gommans Fotografie. Dergelijke verwijzingen impliceren niet noodzakelijkerwijs de goedkeuring van Rob Gommans Fotografie voor deze websites en impliceren nimmer enige associatie met de exploitanten van deze websites. Mocht u evenwel vaststellen of het vermoeden hebben dat intellectueel eigendom van Rob Gommans Fotografie, mogelijk verkregen via haar website, door andere websites op een ongeoorloofde of onwettige wijze gebruikt wordt, daaronder inbegrepen maar niet beperkt tot een schending van copyright, of mocht u ernstige bezwaren hebben tegen een dergelijke verwijzing, dan wordt u verzocht dit te melden bij Rob Gommans Fotografie, zodat - indien noodzakelijk - passende maatregelen genomen kunnen worden.